Lär dig


Karttecken

innan du ger dig ut med kartan


Vanliga orienteringskartor
• Höjdkurva som även fungerar som stödkurva, d.v.s. var femte eller tionde kurva är på vissa kartor markerad med en stödkurva. Mellan varje höjdkurva är det vanligtvis 1 m, 2.5 m eller 5 m på en orienteringskarta. Detta är angivet på kartan.
• Höjdkurva med lutningsstreck (det är lägre höjd på den sidan höjdkurvan lutningsstrecket sitter)
• Hjälpkurva, sitter mellan höjdkurvor för att markera t.ex. höjder, sänkor och åsar.
höjd / grävd grop
större grop / mindre grop
fåra
jordvall
grustag
sten / större sten
grupp av stenar / block / stenbunden mark
passerbar brant (två olika tecken) / opasserbar brant
byggnad / ruin / större ruin
mast / torn / röse
grav
kolbotten / lokalt tecken (anges ofta på kartan)
skjutbana


asfalterad väg med undergång
väg
mindre väg


större stig
mindre stig
rågång, drivningsväg
järnväg

stenmur
rasad stenmur

större kraftledning
kraftledning

mycket tydlig begränsninglinje (ofta runt åkrar, tomtmark m.m.)
tydlig begränsningslinje (anges ofta mellan två olika skogspartier)
sjö / mindre vattendrag
mosse (förbjuden att passera, är ofta blötare) / mosse
torrare mosse / mindre mosse
vattenfylld naturlig grop / vattenfylld grävd grop / brunn
sand / skog
öppen mark med träd / hygge
tätare vegitation / ännu tätare vegitation
asfalt / tomtmark
äng / åker
odlad mark
träd / jordkällare